Start
Even Voorstellen
De manege
Actueel
Lessen
Activiteiten
Agenda
Onder de X
Wist u datjes
U-pas
Paarden IQ
Ponytheorie
Goud van oud
Contact
Sponsors
Castellumruiters

       

 


 

Tarieven
De Pony's
De paarden
Huisregels
Rijbaanregels
Fotoimpressie

 

 

Start Omhoog Tarieven De Pony's De paarden Huisregels Rijbaanregels Fotoimpressie

Privacy verklaring Manege Castellum:

Manege Castellum     24-05-2018   

 

Manege Castellum hecht veel waarde als het gaat over de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Verklaring willen wij u heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Wij waarborgen zo goed mogelijk uw privacy en gaan daarom zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de wet- en regelgeving, waaronder de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming). Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

·         Vragen om uw toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;

·         Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;

·         Enkel die persoonsgegevens verwerken welke minimaal nodig zijn;

·         Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;

·         Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren;

·         Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt.

Als Manege Castellum zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van de Privacy Verklaring vragen hierover heeft, kunt u contact opnemen via onderstaande contactgegevens:

Manege Castellum

Reijerscop 28
3454 HX De Meern

030-6771241
info@manegecastellum.nl

 

Waarvoor verwerken wij persoonsgegevens
Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

·         Het leveren van diensten die u van ons afneemt;

·         Het afwikkelen van betalingen;

·         Het samenstellen van een nieuwsbrief;

·         Het juist kunnen handelen bij een noodgeval en of medisch geval;

·         Het kunnen benaderen voor afgelastingen;

·         Het sturen van post.

 

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

·         Voornaam

·         Tussenvoegsel

·         Achternaam

·         Adres

·         Postcode

·         Telefoonnummer

·         E-mailadres

·         Geboortedatum

·         Bankgegevens

·         Medische gegevens van ruiter(s)

 

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 

·         Ons softwareprogramma Manegeplan

·         Microsoft in Office365 en Microsoft Azure

·         Verzending magazine Manegeruiter

 

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. De betrokken derde bewaart deze gegevens alleen zolang nodig is voor het leveren van hun dienst. Wij zullen de door u verstrekte gegevens nooit aan andere partijen verstrekken en / of verkopen, tenzij dit wettelijk verplicht is. Een voorbeeld hiervan is als deze (persoons) gegevens bij ons opgevraagd worden in het een kader van een politieonderzoek. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

 

Minderjarigen

Wij verwerken enkel persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar) met schriftelijke toestemming van de ouder(s), verzorger of wettelijke vertegenwoordiger. Het is dan belangrijk dat de ouder(s) of voogd deze verklaring leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die u hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die u bij ons achterlaat, zoals het recht om u te verzetten tegen de (verdere) verwerking van uw persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van uw gegevens.

 

Bewaartermijn

De gegevens blijven bewaard zo lang de persoon is ingeschreven. Dit omvat zowel alle persoonsgegevens, speciale gegevens en bankgegevens. Na afloop van de inschrijving worden de gegevens nog in inactieve vorm bewaard, onder andere voor de financiële administratie. De online persoonsgegevens in de adressenlijst wordt meteen na beëindiging van inschrijving verwijderd.

 

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, bijvoorbeeld;

·         Alle personen die namens ons van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan;

·         We hanteren gebruikersnamen en wachtwoorden op al onze systemen;

·         We versleutelen en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is;

·         Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten;

·         We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen;

·         Al onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

 

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage en aanpassingen als deze onvolledig of feitelijk onjuist zijn en verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben.

Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

 

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit, dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Bedrijfsreglement Manege Castellum:

Wij zijn per 1 september 2015 een bondsmanege, aangesloten bij de Manege & Ruiter Bond (M&RB): Wij hebben besloten om ons bedrijf per 1 september 2015 aan te sluiten bij de Manege & Ruiter Bond. De reden voor deze beslissing is dat wij als manegehouders met elkaar betere producten kunnen ontwikkelen voor onze leerlingen. Het is ons te doen om onze leerlingen te leren paardrijden met plezier, te laten lesgeven door gemotiveerde, enthousiaste instructeurs en te werken met betrouwbare manegepaarden en -pony’s waarbij het welzijn en de veiligheid voorop staan. Wij hanteren een lesovereenkomst en een Manege ruiterpaspoort van M&RB:

Wij hebben met andere maneges de handen ineen geslagen en ons aangesloten bij de Manege & Ruiter Bond (M&RB).  Deze bond zal de opleidingen voor de manegeruiter verder ontwikkelen en geeft het Manege ruiterpaspoort uit waar de gehele ruiterloopbaan in wordt bijgehouden. Aan deze lesovereenkomst is een ongevallenverzekering gekoppeld.
Deze verzekering start thuis, loopt gedurende het verblijf op de manege en eindigt weer thuis. (via de kortste weg huis/manege/huis)

De kosten zijn € 18,- per kalenderjaar.

Voor ruiters, publiek en eigenaren van paarden/pony’s. Ten behoeve van veiligheid én paardrij-plezier voor ons allen, kent onze manege een aantal huisregels. Wij rekenen op uw medewerking!

Voor iedereen geldt :
* Toeschouwers dienen zich rustig te gedragen en mogen zich niet met de gang van zaken in een les bemoeien.
* Paarden en pony’s dienen in de stallen te worden opgezadeld.
* Poetsen kan in de stal.
* De paarden en pony's mogen NIET vastgezet worden.
* Niet rennen en schreeuwen op stal.
* Op het gehele terrein geldt een algeheel rook- en open vuurverbod met uitzondering van de rookruimte in de ontvangstruimte.
* Aanwijzingen van het stalpersoneel en instructeurs dienen door iedereen opgevolgd te worden.
* De stalgangen dienen altijd netjes te zijn : harnachement en gereedschap moeten altijd direct na gebruik worden opgeruimd.
* U bent te gast op het terrein van de Manege Castellum en wordt vriendelijk verzocht dit terrein zo schoon mogelijk
te houden.
* Honden zijn bij ons
NIET toegestaan i.v.m. het loslopen van onze eigen honden.

Auto’s dienen op het terrein geparkeerd te worden ! Onder geen beding parkeren op de openbare weg of in de berm. Parkeren is op eigen risico.

Denk eraan dat open schoenen en teenslippers VERBODEN zijn op de manege!

Hierbij willen wij iedereen erop attenderen dat de staart en de manen van de paarden en pony's NIET geborsteld mogen worden. Alleen uitpluizen met je handen en stro verwijderen.

Voor beginnende ruiters c.q. nieuwe klanten geldt bovendien :
* De rijkunst van nieuwe klanten wordt in de praktijk beoordeeld door de instructeur.
De instructeur deelt ruiters naar hun niveau in bij de verschillende lessen.
* Kinderen rijden bij ons vanaf 4 jaar. Voor de beginnende ruiters is het verplicht dat er een ouder / begeleider meeloopt. Soms hebben wij kinderen die willen meelopen met de beginners.
Dit kunnen wij echter niet garanderen en wordt niet door ons geregeld.
Als ouder blijft u zelf verantwoordelijk voor het bijlopen. Het is aan de instructie om te bepalen wanneer en in welke situatie een beginnende ruiter zonder bijloper mag rijden.

Voor iedere ruiter geldt :
* Bij het niet tijdig afzeggen van de les (24-uur), wordt deze les in rekening gebracht.
* Afzeggen kan telefonisch, via de mail of aan de bar!
* Tijdens het rijden worden de rijbaanregels in acht genomen.
* Alcoholgebruik voor of tijdens het paardrijden is niet toegestaan.
* Wanneer je een afmelding doet voor een les dient deze minimaal 24 uur van tevoren bij ons bekend te zijn.
* Ben je te laat met afmelden dan komt de les te vervallen.
* Alle niet gereden lessen binnen het termijn komen na het termijn te vervallen.
* Een leskaart kan stop gezet worden wanneer er sprake is van een medische reden.

Voor iedere pension / lease klant geldt :

* In de binnen- en buitenbak mag er niet gelongeerd worden.
* Los gooien is alleen toegestaan in de paddock of grote losgooibaan. Er dient altijd iemand bij te blijven wanneer er paarden / pony’s los staan in de paddock.
* Niet meer dan drie dieren in de paddock.
* Niet opjagen in de paddock.
* Rijden met cap is verplicht, dit geldt ook voor pensionklanten.
* Het is niet toegestaan de hooi- en stro-opslag te betreden.
* Zaterdag is de rijhal gesloten na 19.00 uur en zondag na de activiteiten, op andere dagen is de sluitingstijd van de rijhal 22.00 uur.
* Schade en vernielingen, toegebracht, dienen vergoed te worden aan de eigenaar of aan de v.o.f. Manege Castellum.
* Het pensiongeld voor paard/pony dient vóór de 1e van de maand betaald te zijn, anders worden er extra kosten berekend.
* Indien u de stalling wilt opzeggen, geldt er een opzegtermijn van een maand.
* Dit betekent dat u voor de 1ste van de maand dient op te zeggen.
* Na het mesten de stalgang aanvegen.
* Pensionklanten kunnen zich op vaste uren inschrijven voor de lessen.
* Wanneer een bijrijder vrij rijdt op een pension / paard of pony dient deze bijrijder een reguliere leskaart te hebben waar minimaal 1 les per week van wordt afgestreept. Dit om onderhandse concurrentie te voorkomen.
* Wanneer een lesklant op een pensionpaard / pony aan de lessen deelneemt dient men 1x in de week gewoon op de normale leskaart te rijden.
* Op zondagavond zijn wij gesloten na de activiteiten of anders aangegeven.
* Wij verzoeken jullie in onderling overleg zorg te dragen voor de gangpaden evenals het bijhouden van de spinnenwebben en de kastenkamer.

Lieve ouders / verzorgers,
Hierbij even een mededeling onzerzijds. De manege heeft in de vakanties gewijzigde openingstijden. Dit betekent dat kinderen NIET de hele dag hier kunnen spelen / zijn. In de vakanties organiseren wij diverse activiteiten waarvoor je je kinderen kunt opgeven, denk aan daglease of poets- en opzadelcursussen etc.
Dit betekent dat er dan geen gelegenheid is voor andere kinderen om hier aanwezig te zijn, anders wordt het veel te druk en is het onoverzichtelijk voor de leiding van de diverse activiteiten. De kinderen zijn dus in de vakanties / vrije dagen een uur voor aanvang van de lessen van harte welkom om te komen,(ook als ze niet op die dag rijden) maar dus niet meer hele dagen. Wij hopen op uw begrip hiervoor.

 

Mochten er desondanks vragen en / of onduidelijkheden zijn dan kunt u altijd terecht bij een van onze instructeurs of bij Ellen en Mercedes.

Nu even een heel gevoelig punt op deze agenda. Namelijk overgewicht en paardrijden. Wij zijn aangesloten bij de M&RB en we zijn tot de conclusie gekomen dat het rijden van zwaardere mensen een heel gevoelig punt is in “paardrij land”. Het advies vanuit de bond is: rijden tot 85 kilo. Wij van Manege Castellum hebben hier een 10 kg zone ingebouwd. Dus aangekleed tot 95 kg. Helaas kun je daarboven dus niet meer bij ons rijden. Wij begrijpen dat het een heel gevoelig onderwerp is en dat het een discussie is die bijna niet te voeren is, maar dit is de koers die gevaren gaat worden. Wij hebben paardenwelzijn hoog in ons vaandel staan en proberen dmv de lesopbouw en de begeleiding van onze kant het voor de dieren zo prettig mogelijk te maken. Daarom gaan wij dit gewichtslimiet invoeren. Je verkijkt je namelijk snel op wat iemand weegt. Het is nooit leuk iemand te wijzen op overgewicht dat te veel is voor een paard, maar het is nog veel minder leuk voor een paard om met een te zware ruiter te moeten lopen. En dat paard kan er zelf niks over zeggen. Het wordt altijd zielig gevonden om uit te spreken dat iemand te zwaar is, maar het is als paardeneigenaar toch ook onze verantwoordelijkheid. Tevens dient er in de paardenlessen voortaan verplicht met opstapje te worden opgestegen. Mochten er omtrent dit onderwerp vragen zijn dan graag een mailtje naar info@manegecastellum.nl
Wij begrijpen de gevoeligheid van dit onderwerp en vragen ook begrip voor onze keuzes hieromtrent.

Algemene voorwaarden Manege Castellum:

ALGEMEEN

Definities Artikel 1
Gebruiker
Manege Castellum,Reijerscop 28, 3454 HX De Meern, die bij het aangaan van rechtsbetrekkingen deze algemene voorwaarden van toepassing verklaart.
Annulering De schriftelijke mededeling van de klant aan de gebruiker, dat van één of meer overeengekomen diensten géén of slechts gedeeltelijk gebruik zal worden gemaakt; of, de schriftelijke mededeling van de gebruiker aan de klant dat één of meer overeengekomen diensten niet of slechts gedeeltelijk verstrekt zullen worden. 
Klant Natuurlijk persoon of rechtspersoon, waarmee de gebruiker een overeenkomst aangaat. 
Paard Paard of pony waarop een overeenkomst betrekking heeft. 
Reglement Reglement leskaart, reglement terreinen en gebouwen, reglement stal en rijbaan, die op de website vermeld staan en ter inzage in de kantine liggen. 
Reserveringswaarde Bij kortdurende overeenkomsten, de totale omzetverwachting, bestaande uit de overeengekomen prijs; bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, één maal het overeengekomen maandbedrag.  

Toepasselijkheid Artikel 2
Dit zijn de algemene voorwaarden zoals samengesteld door Manege Castellum. Manege Castellum is professioneel actief in de paardenbranche. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten welke door de gebruiker in het kader van zijn/haar bedrijf worden aangegaan, behoudens afwijkingen van deze voorwaarden, welke door de gebruiker uitdrukkelijk en schriftelijk dienen te zijn bevestigd. 

Aanbod Artikel 3
1.Een aanbod tot het aangaan van een overeenkomst wordt door de gebruiker schriftelijk uitgebracht en een exemplaar van deze algemene voorwaarden wordt op eerste verzoek overhandigd, de algemene voorwaarden staan vermeld op de website en liggen ter inzage in de kantine.
2.Een aanbod bevat een omschrijving van de te leveren prestaties, alsmede een opgave van de prijs.
3.Een aanbod vermeldt de vervaldag en de wijze van betaling.

Aanvang, duur en inhoud van overeenkomsten Artikel 4
1.Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat het door de klant ondertekende aanbod door de gebruiker retour is ontvangen.
2.Overeenkomsten worden in beginsel aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij de overeenkomst naar haar aard van tijdelijke duur is.

Prijs en prijswijziging Artikel 5
1.De gebruiker hanteert prijzen die afhankelijk zijn van de diensten die de klant van de gebruiker wenst te betrekken. De prijs wordt bij het aangaan van de overeenkomst vastgesteld.
2.De gebruiker heeft het recht om bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd, één maal per jaar de prijs te verhogen. Deze verhoging wordt twee maanden voor het ingaan van de prijsverhoging aan de klant bekend gemaakt. De klant heeft, indien hij niet akkoord gaat met de prijsverhoging, het recht de overeenkomst op te zeggen tegen de datum waarop de prijsverhoging ingaat, met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste één maand.
3.Wijzigingen in het BTW tarief worden te allen tijde aan de klant doorberekend. 

Betaling en waarborgsom Artikel 6
1.Betaling vindt plaats in contanten / Pin dan wel door overmaking van het verschuldigde bedrag op een door de gebruiker aangegeven bankrekeningnummer.
2.Als betaling in termijnen is overeengekomen,  dan betaalt de klant volgens de termijnen en bedragen zoals deze in de overeenkomst zijn vastgesteld.
3.De gebruiker kan te allen tijde van de klant verlangen dat deze een waarborgsom bij de gebruiker deponeert ter hoogte van maximaal de reserveringswaarde bij kortdurende overeenkomsten, dan wel ter hoogte van één maandprijs bij overeenkomsten voor onbepaalde tijd. Ontvangen waarborgsommen worden deugdelijk geadministreerd en dienen uitsluitend tot zekerheid voor de gebruiker.
 4.De gebruiker mag zich verhalen op de waarborgsom ter zake van al datgene wat de klant uit welken hoofde dan ook aan hem verschuldigd is. Het overschot dient bij het einde van de overeenkomst door de gebruiker onverwijld aan de klant te worden terugbetaald. 

Verzuim en incassokosten Artikel 7
1.De klant is van rechtswege in verzuim, door het enkele feit van niet-betaling op de in de overeenkomst vermelde vervaldag.
2.Over de niet tijdig verrichte betaling is de klant, zonder nadere sommatie of ingebrekestelling, vanaf het verstrijken van de hierboven onder lid 1 genoemde vervaldag tot aan de datum van algehele voldoening, de wettelijke rente verschuldigd. Een en ander onverminderd de verdere rechten welke de gebruiker heeft.
3.Alle kosten, ontstaan ten gevolge van de gerechtelijke of buitengerechtelijke vorderingen tot nakoming, zijn voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten bij geldvorderingen zijn vastgesteld op tenminste 15% van het te vorderen bedrag, met een minimum van € 125.

Niet-nakoming overeenkomst en retentierechten Artikel 8
1.Wanneer één van de partijen een verplichting uit de overeenkomst niet nakomt, heeft de wederpartij het recht de nakoming van de daartegenover staande verplichting op te schorten. Bij gedeeltelijke of niet-behoorlijke nakoming is opschorting slechts toegestaan, voor zover de tekortkoming dat rechtvaardigt.
2.De gebruiker heeft het recht van terughouding (recht van retentie), wanneer de klant tekortschiet in de voldoening van een opeisbare verplichting, tenzij de tekortkoming deze terughouding niet rechtvaardigt.
3.In het geval een klant langer dan drie maanden in verzuim is, dan heeft de gebruiker het recht om - na verkrijging van een executoriale titel - het paard van de klant te verkopen en de opbrengst daarvan te verrekenen met hetgeen de klant alsdan verschuldigd is. Daarbij wordt het bepaalde in artikel 6 (sub 3 en 4) ten aanzien van een eventuele waarborgsom in acht genomen.
4.De gebruiker zal het voornemen tot verkoop van het paard uiterlijk één maand voorafgaand aan de voorgenomen verkoopdatum schriftelijk aan de klant meedelen.   

Beëindiging overeenkomst Artikel 9
1.De gebruiker kan - met inachtneming van een opzegtermijn van één maand - een overeenkomst  voor onbepaalde  tijd  schriftelijk opzeggen wanneer zich een van de volgende situaties voordoet, namelijk: - de gebruiker wegens herstructurering van zijn/haar bedrijf, de verhuurde ruimte zelf nodig heeft; - de gebruiker ten gevolge van overheidsmaatregelen gedwongen is de in gebruik geving van de verhuurde ruimte te beëindigen; - de gebruiker zijn bedrijf beëindigt; - om andere redenen voortzetting van de overeenkomst bij afweging van wederzijdse belangen redelijkerwijs niet van de gebruiker kan worden gevergd.
2.Aanvullend op hetgeen daarover in een overeenkomst is bepaald, kan de gebruiker iedere overeenkomst met onmiddellijke ingang per aangetekend schrijven opzeggen, indien: - de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers ondanks voorafgaande schriftelijke waarschuwing, zodanige overlast blijven bezorgen aan de gebruiker of aan de mede-klanten, dat de goede sfeer op en/of de goede naam van het bedrijf van gebruiker, naar beoordeling van de gebruiker, ernstig worden aangetast; - de klant, zijn gezinsleden of zijn bezoekers de verplichtingen uit de overeenkomst, de algemene voorwaarden of de reglementen ondanks voorafgaande waarschuwing niet of niet behoorlijk naleven en wel in zodanige mate dat naar de maatstaven van redelijkheid en billijkheid, van de gebruiker niet kan worden gevergd dat de overeenkomst wordt voortgezet; - indien zich situaties voordoen waarbij de veiligheid respectievelijk de gezondheid van andere paarden en/of het paard van de klant, dan wel van mensen in gevaar komt. Met dien verstande, dat in geval van acuut, ernstig besmettingsgevaar, de overeenkomst niet eindigt, maar het paard tijdelijk in een quarantaine box geplaatst wordt, dan wel zodanig gestald, dat de kans op besmetting voor de overige paarden zoveel mogelijk wordt beperkt.
3.De klant blijft gehouden de  overeengekomen prijs over de reeds ingegane periode te betalen.

Ontruiming Artikel 10
Als de overeenkomst is geëindigd, dient de klant het bedrijf van de gebruiker te verlaten, met medeneming van al zijn eigendommen. De klant is aansprakelijk voor de door hem veroorzaakte schade, die ontstaat bij de ontruiming en hem kan worden toegerekend. Stal en kast dienen schoon en leeg achtergelaten te worden.

Annulering door de klant Artikel 11
1.De klant is niet bevoegd een overeenkomst te annuleren, tenzij hij tegelijkertijd onherroepelijk aanbiedt de hierna bepaalde bedragen te betalen. Iedere annulering wordt geacht een dergelijk aanbod te omvatten. Een dergelijk aanbod wordt geacht te zijn aanvaard indien de gebruiker het aanbod niet onverwijld verwerpt. Annulering dient schriftelijk en gedateerd te geschieden. Aan een mondelinge annulering kan de klant geen rechten ontlenen.
2.In geval van niet verschijnen op de overeengekomen datum, zal de klant in alle gevallen verplicht zijn de reserveringswaarde te betalen.
3.Indien niet alle overeengekomen prestaties worden geannuleerd zijn op de geannuleerde prestaties onderstaande bepalingen naar verhouding van toepassing.
 4.Bedragen die de gebruiker met het oog op de geannuleerde overeenkomst ten tijde van de annulering reeds aan derden verschuldigd is geworden, dienen door de klant te allen tijde volledig aan de gebruiker te worden vergoed, tenzij de gebruiker onredelijk gehandeld heeft door de betreffende verplichtingen aan te gaan. De betreffende bedragen strekken in mindering op de in de navolgende bepalingen bedoelde reserveringswaarde.
5.Wanneer een reservering is gemaakt die betrekking heeft op de door de gebruiker ter beschikking te stellen accommodatie, geldt voor annulering van die reservering het navolgende: - bij annulering van meer dan 1 maand voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant niet gehouden enig bedrag aan de gebruiker te betalen; - bij annulering meer dan 14 dagen, maar niet meer dan één maand voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 15% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen; - bij annulering meer dan 7 dagen, maar niet meer dan 14 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 35% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen; -  bij annulering meer dan 3 dagen, maar niet meer dan 7 dagen voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 60% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen; - bij annulering meer dan 24 uur, maar niet meer dan drie dagen voor de ingangsdatum van de  overeenkomst is de klant gehouden 85% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen; - bij annulering 24 uur of minder voor de ingangsdatum van de overeenkomst is de klant gehouden 100% van de reserveringswaarde aan de gebruiker te betalen. 

Annulering door de gebruiker Artikel 12
1.Iedere overeenkomst betrekking hebbend op een groepsactiviteit, wordt door de gebruiker aangegaan onder het voorbehoud van voldoende deelname en voldoende capaciteit.
2.Zonder voldoende deelname, dan wel zonder voldoende capaciteit heeft de gebruiker het recht een overeenkomst betreffende een groepsactiviteit te annuleren zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn.
3.De gebruiker heeft het recht om - zonder tot betaling van enige vergoeding gehouden te zijn - een overeenkomst te annuleren, indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat het gebruik door de klant van de rechten voortvloeiende uit de overeenkomst een zodanig ander karakter heeft, dan verwacht mocht worden op grond van aankondiging door de klant of op grond van de hoedanigheid van die klant, dat de gebruiker de overeenkomst niet gesloten zou hebben indien zij van het werkelijke karakter van dit gebruik op de hoogte was geweest. Maakt de gebruiker van deze bevoegdheid gebruik nadat de overeenkomst is ingegaan, dan is de klant gehouden tot betaling van de tot dat tijdstip genoten prestaties, doch vervalt zijn betalingsverplichting voor het overige. De vergoeding voor de genoten prestaties wordt in het voorkomende geval naar tijdsevenredigheid berekend.
4.De gebruiker is gerechtigd om, in plaats van zijn in lid 3 hierboven bedoelde bevoegdheid uit te oefenen, aan de klant nadere eisen te stellen ten aanzien van het gebruik van de uit de overeenkomst voortvloeiende rechten. Indien er voldoende aanwijzingen bestaan dat deze eisen niet (zullen) worden nageleefd, is de gebruiker alsnog gerechtigd zijn in lid 3 bedoelde bevoegdheid uit te oefenen. 

Gedragsregels en reglementen Artikel 13
1.De klant, zijn gezinsleden en zijn bezoekers zijn gehouden de door de gebruiker gestelde gedragsregels na te leven. Deze regels zijn opgenomen in de reglementen van het bedrijf van de gebruiker.
2.De gebruiker zal bij het aangaan van een overeenkomst deze reglementen ter inzage hebben. Tevens zijn deze reglementen gepubliceerd op de website.
3.Het is de gebruiker toegestaan de vorenbedoelde gedragsregels tussentijds te wijzigen.

Aansprakelijkheid gebruiker Artikel 14
1.Met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel is de gebruiker niet aansprakelijk voor diefstal, ongevallen of schade op haar terrein en evenmin voor schade ontstaan als gevolg van het gebruik van de door de gebruiker aangeboden producten.
2.De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade ten gevolge van opzet of grove schuld van medewerkers en vrijwilligers van de gebruiker.
3.De gebruiker is slechts dan ten opzichte van de klant aansprakelijk voor schade indien aantoonbaar is dat deze schade is ontstaan door handelingen door of namens de gebruiker, die in ernstige strijd zijn met de zorgvuldigheid die in het kader van de uitoefening van het bedrijf van de gebruiker dient te worden betracht.
4.De gebruiker is ten opzichte van de klant niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan ten gevolge van het niet in acht nemen door de klant van veiligheidsvoorschriften, dan wel het geen gehoor geven aan aanwijzingen in dat kader van of namens de gebruiker.
5.De gebruiker is niet aansprakelijk voor indirecte kosten en indirecte schade, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst.
 6.De aansprakelijkheid van de gebruiker voor alle directe kosten en schade, op enigerlei wijze verband houdend met, dan wel veroorzaakt door een fout of tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst, is te allen tijde beperkt tot het bedrag waarvoor de gebruiker zich voor dergelijke schadeveroorzakende gebeurtenissen kan verzekeren en waarvoor daadwerkelijk dekking kan worden verleend. 

Aansprakelijkheid klant en verzekering Artikel 15
1.De klant is jegens de gebruiker aansprakelijk voor de schade die wordt veroorzaakt door het doen of (na)laten van hemzelf, zijn gezinsleden en zijn dieren.
2.De klant dient al zijn roerende zaken, waaronder begrepen zijn paard, welke op het bedrijf van de gebruiker verblijven, zelf te verzekeren tegen brand, diefstal en andere schade. Alsmede dient hij, met betrekking tot zijn paard dat op het bedrijf van de gebruiker verblijft, een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering te hebben gesloten en deze in stand te houden. Deze aansprakelijkheidsverzekering dient het risico van het bezit van het paard te verzekeren, tevens wanneer het paard bij derden is gestald. 

Accommodatie Artikel 16
1.De gebruiker is gehouden om tijdens de duur van de overeenkomst - behoudens bijzondere omstandigheden - aan de klant accommodatie ter beschikking te stellen van een kwaliteit die binnen zijn bedrijf gebruikelijk is.
2.De gebruiker is tevens gehouden - behoudens bijzondere omstandigheden - de daarbij behorende diensten te  verlenen dan wel de faciliteiten daarbij te verschaffen die binnen zijn bedrijf gebruikelijk zijn.

Paarden Artikel 17
1.Paarden worden alleen in overleg met de gebruiker geplaatst. Het is niet mogelijk een dier ter plaatse te verkopen en door een ander paard te vervangen, zonder voorafgaand overleg met de gebruiker.
2.Nieuwe paarden dienen steeds te zijn ingeënt volgens de daarvoor geldende regels van de Koninklijke Nederlands Hippische Sportfederatie (KNHS). Van deze inentingen dient vóór de komst van het betreffende dier een inentingsbewijs aan gebruiker  te worden overgelegd. Paspoorten dienen op de locatie van het paard / pony te zijn.
3.Met uitzondering van de paarden die zeer korte tijd op het bedrijf van de gebruiker verblijven, worden alle paarden, in overleg met een dierenarts, op vaste tijden tenminste één keer per 12 maanden tegelijkertijd ingeënt conform de in lid 2 hierboven aangehaalde voorschriften.
4.Met uitzondering van de paarden die zeer korte tijd op het bedrijf van de gebruiker verblijven, worden alle paarden op vaste tijden per jaar (tegelijkertijd) ontwormd.
5.Met uitzondering van de paarden die zeer korte tijd op het bedrijf van de gebruiker verblijven, worden alle paarden op een vaste tijd per jaar nagezien door de paardentandarts. De kosten hiervan zijn voor de eigenaar van het betreffende dier.
6.In bijzondere situaties, zulks ter beoordeling van de gebruiker, kunnen er om gezondheidsredenen door de gebruiker voorzorgsmaatregelen worden getroffen ter voorkoming van insleep, dan wel verspreiding van besmettelijke dierziekten. Deze maatregelen geschieden steeds in overleg met de dierenarts van de gebruiker. 

Dierenarts Artikel 18
1.Indien een paard van een klant verzorging of behandeling door een dierenarts nodig heeft, dan gebeurt dit, door de dierenarts van gebruiker.
2.In situaties van nood is de gebruiker zelfstandig bevoegd om de dierenarts in te schakelen. Of er sprake is van een noodgeval, is uitsluitend ter beoordeling van de gebruiker.
3.De kosten van de veterinaire verzorging of behandeling zijn niet in de prijs inbegrepen en worden steeds afzonderlijk door de gebruiker aan de klant doorberekend. 

Trailers en overige (paarden-)vervoersmiddelen Artikel 19
1.Trailers en overige vervoersmiddelen worden uitsluitend gestald in overleg met de gebruiker en op de plaats die de gebruiker daarvoor aanwijst. Het tijdelijk parkeren van personenauto’s, trailers en overige vervoersmiddelen geschiedt op de daartoe bestemde plaatsen op het bedrijf van de gebruiker.
2.De gebruiker heeft het recht om voor het structureel stallen van trailers en overige vervoersmiddelen op het bedrijf van de gebruiker, een vergoeding te vragen.
3.Alle trailers en overige vervoersmiddelen van de klant die op het bedrijf van de gebruiker verblijven, staan daar voor rekening en risico van de klant. De klant dient zelf voor verzekering van deze zaken te zorgen alsmede voor passende beveiligingsmaatregelen. 

Klachten Artikel 20
1.Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en duidelijk omschreven, worden ingediend bij de gebruiker binnen 2 weken nadat de klant de gebreken heeft geconstateerd of heeft kunnen constateren.
2.Het niet tijdig indienen van de klacht kan tot gevolg hebben dat de klant zijn rechten ter zake verliest. 

Geldigheid algemene voorwaarden Artikel 21
1.De ongeldigheid van één of meer van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, laat de geldigheid van alle andere bepalingen onverlet.
2.Blijkt een bepaling in deze algemene voorwaarden om enigerlei reden ongeldig, dan worden partijen geacht een geldige vervangende bepaling te zijn overeengekomen, die de ongeldige bepaling naar strekking en reikwijdte zoveel mogelijk benadert. 

Rechtskeuze en forum Artikel 22
1.De overeenkomsten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard, zijn onderworpen aan het Nederlands recht.
2.De Nederlandse rechter is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen.